آخرین اخبار : 

وجه تسمیه روستای باغان

وجه تسمیه روستای باغان به دلیل وجودمرکبات وباغات فراوان ازجمله لیموترش ودرختان نخل درقدیم که اکثرمردم منطقه جنوب بامعضل خشکسالی وقحطی روبروبوده اندمی باشد.ازآثارسنگ نوشته ها،سنگ ساروجهاورشته های متعددقنوات قدمت باغان رابه حدودحداقل دوهزارسال قبل یعنی عصرساسانیان نسبت می دهندچنانکه درتاریخ می خوانیم وقتی یکی ازسرداران ساسانی به نام نثارک ازمسیرقشم به طرف بوشهرکنونی درحرکت بوده است جهت رساندن آذوقه برای لشکریانش ازپایتخت آن زمان یعنی تخت جمشید،درکناررودخانه شیرین باغان اطراق نموده وزمانی که متوجه منابع سرشارآب شیرین و وجودزمینهای بسیارمستعداین روستاودشتهای درویشی،شنبه،سناوروستاهای جنوب غرب خورموج میگردد دستورانتقال آب این رودخانه به دشتهای مذکور راصادرمیکندودرنهایت سدعظیم ساروجی باغان درآن زمان احداث میگردد(این آب پس ازعبورازروی رودخانه منددشتهای مذکورراسیراب مینماید).

 

منبع:روزنامه جام جم شماره۳۱۳۶

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.