آخرین اخبار : 

خریدحمایتی محصول گوجه کاران استان بوشهر

درحالی که گوجه کاران استان بوشهر همچنان روزهای بدی را از وضعیت نامطلوب قیمت محصول خودسپری می کنند،پس ازدرخواست های مکررکشاورزان این حوزه از ورود دولت به ساماندهی این وضعیت و انعکاس گسترده این مشکلات و درخواست ها درفضای مجازی و غیرمجازی ،بالاخره نمایندگان استان بوشهرباورود به این مبحث ودرخواست بازدید میدانی کمیسیون کشاورزی مجلس دهم ونهایتا بازدیدایشان به همراه نمایندگان جنوب استان ازمزارع گوجه فرنگی نقاط مختلف استان بوشهر،روز یکشنبه درنشستی مشکلات کشاورزان جنوب بررسی وباارائه راهکارهایی بصورت مکتوب توسط دکترشاعری رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس دهم به دکترنوبخت رئیس سازمان برنامه وبودجه کشور ارسال ومورد موافقت ایشان قرارگرفت.
دراین نامه که نسخه ای ازآن نیز برای سایت باغان سبزارسال گردیده آمده است:img_20161220_195347_wmimg-20161219-wa0026_wm
خریدحمایتی محصول گوجه فرنگی گوجه کاران استان بوشهر به ازاء هرکیلو ۵۰۰۰ ریال ،اختصاص اعتبار به منظورپرداخت یارانه حمل به ازاءهرکیلوگرم گوجه فرنگی ۱۵۰۰ریال و امهال سه ساله تسهیلات اعطائی به کشاورزان گوجه کارتاسقف هرفقره ۱۵۰۰میلیون ریال معادل۱۵۰میلیون تومان.
موارد فوق مورد موافقت دکترنوبخت رییس سازمان برنامه وبودجه کشور قرارگرفته وایشان با قیدنمودن درصورت نیازبه اعتبار اعلام تا اقدام گرددآنرا امضاء نموده اند.
هرچنداقدامات فوق نمی تواندمشکلات صنف کشاورز راکاملا حل کندولی اجرای این موارد دراسرع وقت می تواندکمک شایانی به کشاورزان برای بهبودشرایط فعلی باشد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.