آخرین اخبار : 

حق آبه روستای باغان از سدباغان افزایش یابد

۲۳۲۱۹۲۸

درحاشیه بازدیدوزیرمحترم نیرو ازشروع عملیات اجرایی سدباغان، مسئول شورای اسلامی روستای باغان به جهت افزایش حق آبه این روستا از سد مذکور نامه ای را دراین زمینه بصورت حضوری و بطور مستقیم به وزیرمحترم نیرو ارائه نمودند.
متن نامه مذکور که درسربرگ مخصوص شورای اسلامی باغان نوشته شده و رونوشتی از آن نیزدراختیار سایت باغان سبز قرارگرفته است به شرح زیرمی باشد:
به: دکترچیت چیان وزیرمحترم نیرو
از: شورای اسلامی روستای باغان
باسلام وتحیات الهی

احتراما به استحضارمی رساند روستای باغان ازتوابع شهرستان دشتی استان بوشهر،دارای جمعیتی بالغ بر۱۸۰۰نفر وبیش از۱۵۰۰هکتار زمینهای زراعی مستعدکشاورزی یکی ازقطبهای مهم کشاورزی جنوب استان بشمارمیرود.
ازآنجایی که دشت جم،ریز وباغان بصورت مشترک می باشدبه علت برداشت بی رویه،احداث بندهای سنگ وملاتی وهمچنین شروع احداث سدباغان وتزریق بتن که متقابلا عدم نفوذآب دربستراصلی رودخانه باغان درنقاط بالا دستی را درپی دارداین روستا بامشکلات شدیدکم آبی درسال جاری مواجه گردیده است،می توان گفت قبل ازبهره برداری ازسدباغان وخروجی حق آبه کشاورزی دیگر کشاورزی باغان وجودنخواهد داشت.
لذا ازحضرتعالی ضمن تقاضای رسیدگی به این چالش مهم وحیاتی،درخواست بررسی مجدد وافزایش حق آبه کشاورزی ازسدمذکور برای این روستا راداریم.
شایان ذکراست علی رغم حجم وسیع کشاورزی موجود وباتوجه به اینکه بیش از ۹۰درصدمردم این روستا کشاورزهستندحق آبه درنظرگرفته ی فعلی که پنج میلیون مترمکعب درسال می باشدجوابگوی نیازکشاورزی روستای باغان نمی باشد.

سیدعبدالمهدی حسینی
 

رئیس شورای اسلامی روستای باغان

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.