آخرین اخبار : 

شهیدجعفرملایی

sh.m2
شهیدجعفرملایی: نام پدر:غلام
نام مادر:فاطمه آبدونی
محل تولد:باغان
تاریخ تولد:۱/۱/۱۳۴۴
تاریخ شهادت:۳۰/۶/۱۳۶۴
محل شهادت:کردستان(سنندج) وضعیت تأهل:مجرد
مدرک تحصیلی:پنجم ابتدایی
محل دفن:روستای باغان
عملیاتهایی که در آن شرکت داشت:عملیات بدر،پدافند عضویت:سربازوظیفه سپاه
sh.m1
مسئولیت در زمان شهادت:معاون دسته

زندگینامه شهید :

شهیدجعفرملایی فرزندغلام درسال۱۳۴۴دریک خانواده مذهبی درروستای محروم باغان ازتوابع شهرستان دشتی دیده به جهان گشود.ازکودکی تحت تربیت پدرومادر مراحل رشدونمو را پشت سرگذاشت او ازهوش واستعدادسرشار وبالایی برخورداربود.قرآن را دریکی ازمکتبهای محلی در روستای “تنگ نخل”که درنزدیکی باغان واقع می باشد درحضوریکی ازاساتیدآن روستاپشت سرگذاشت پس ازختم قرآن به زادگاهش برگشت وراهی مدرسه شد.دوران ابتدایی را درمدرسه همان روستابه اتمام رساند.دراکثرکلاسها ازشاگردان ممتازمحسوب می شد ازنظراخلاقی دراجتماع ومدرسه بسیارخوش برخوردومهربان بودبه طوری که همه دوستانش ازوی راضی بوده وبه وی احترام وارادت خاصی داشتند.چهره منور وملکوتیش وسیره واخلاق اوبیانگر روحیه متعالی وتعالی شخصیت وی بود. شهیدملایی با آنکه ازذهن وهوش آماده ای برخورداربود،ولی به علت عدم امکانات ونبودمدارس راهنمایی ودبیرستان در روستایش،وفقرمالی بیشترازپنجم ابتدایی قادربه ادامه تحصیل نشد. شهیدملایی ازچهره های بارزمبارزات علیه حکومت طاغوت وازفعالترین کسانی بودکه درمراسمهای راهپیمایی ومجالس ادعیه های کمیل وتوسل ودیگربرنامه های مذهبی در روستانقش فعالی داشت. آن بزرگوارمدتی قبل ازاعزام به خدمت مقدس سربازی،به عضویت انجمن اسلامی روستای باغان درآمدوخدمات شایان وی با دیگربرادران عضو،درخاطرعموم مردم مسلمان باغان جاویدخواهدماند. وی درتاریخ ۱۸/۶/۱۳۶۳به خدمت مقدس سربازی فراخوانده شدوپس ازاتمام دوره آموزشی درتهران به جبهه ی جنوب اعزام شدند.وی درایامی که درجبهه جنوب به خدمت مشغول بود درعملیات بدر۳شرکت کرده وعنقریب بودکه دراین عملیات به اسارت نیروهای بعثی درآید.درحدود۲۴ساعت بدون آب وغذا درمحاصره نیروهای جلاد صدام بسر بردندتا اینکه محاصره شکسته شدو آزادگردیدند. شهیدملایی درتاریخ۳۰/۶/۱۳۶۴پس از۱۴ماه خدمت سربازی برای اسلام وکشورش درجبهه ی کردستان به آنچه که منتهای آرزویش بودوبارها و بارها درایام خدمت برای رفقایش گفته بود دست یافت. سرانجام بدن مطهرش در روستای زادگاهش باغان ،به خاک سپرده شد. روحش شاد.
منبع:کتاب ۱۸پلاک عشق

پیام نگارنده:

زندگینامه شهدای باغان برای اولین باردرسایتwww.baghan.irبااستنادبه کتاب۱۸پلاک عشق وبا اجازه نویسنده کتاب منتشرشدوپس از آن کپی همان مطلب بدون درج نام باغان سبزدشتی دربعضی از وبلاگهابدون کوچکترین تغییری مشاهده شد؛ازعزیزان وبلاگنویس استدعا داریم درصورت کپی برداری واستفاده ازمطالب حتماً نام منبع را قیدنمایند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.