آخرین اخبار : 

نقش ICT در توسعه روستائی وضعف مشهودآن درروستای باغان

فناوری ارتباطات و اطلاعات نقش بسیار مهمی در شکوفائی و ارتقاء روستائیان در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دارد. اولین سؤالی که ممکن است در ذهن بعضی افراد خصوصاً مسئولین وجود داشته باشد، این است که برای چه ICT روستائی؟ مردم کم‌درآمد، کشاورزان و دامداران که در روستاها زندگی می‌کنند، چه نیازی به استفاده از تلفن، کامپیوتر و اینترنت دارند؟ ICT چه نقشی در بهبود اقتصاد آنها می‌تواند داشته باشد؟
در حالی‌که توسعه این فناوری در شهرها هنوز در ابتدای راه است، توسعه این تکنولوژی در روستاها چه توجیهی دارد؟ با توجه به اینکه بخش عظیمی از نیروهای مولد جامعه در روستاها زندگی می‌کنند خدمات‌رسانی دولت به این بخش از توزیع عادلانه‌ای برخوردار نمی‌باشد و روستائیان نسبت به شهرنشینان سهم کمتری در برنامه‌های توسعه‌ای دولت دارند. این موضوع یکی از مهم‌ترین دلایل مهاجرت بی‌رویه روستائیان به شهرها جهت دسترسی به امکانات شهری است.
شایدعلت عدم ارائه برخی ازامکانات وتکنولوژیها درروستاهایی همانندباغان به دلایلی همچون جمعیت کم،پراکندگی و… توجیه اقتصادی نداشته باشدولی اگربخواهیم درقالب مقایسه ای این موضوع رابررسی کنیم متوجه می شویم که هیچ‌کدام ازدلایل فوق نمی تواندتوجیهی برای نبودامکاناتی همچون‌تلفن ثابت،عدم آنتن دهی ایرانسل ورایتل و…در روستای باغان باشد.کمااینکه مشاهده کرده ایم در‌روستاهایی باجمعیتی بسیارکمترودور افتاده ترچنین امکاناتی وجوددارد.
نیازهمه اقشارجامعه ازشهرنشین وروستایی،فقیروغنی به سیستمهای ارتباطی وفناوری اطلاعات درجامعه امروزغیرقابل انکاراست؛ازساده ترین کارهاهمچون پرداخت غیرحضوری قبوض آب وبرق و…گرفته تاپیچیده ترین آنها همه نیازبه سیستمهای ارتباطی والکترونیکی دارند.
متاسفانه درزمینه ارتباطات،روستای باغان درسطح بسیارپایینی قراردارد.
دروضعیت کنونی که انواع واقسام اپراتورهادرحال رقابت بایکدیگردرزمینه ارائه خدمات‌بیشتروبهترهستندواکثرنقاط ایران وحتی بیشترروستاهای دورافتاده تحت پوشش شبکه های نسل سوم وچهارم ایرانسل ورایتل وهمراه اول قراردارنددر روستای باغان با جمعیتی نزدیک به دوهزارنفر علاوه براینکه ایرانسل ورایتل هیچگونه پوششی ندارندآنتن دهی همراه اول نیزدربیشترمواقع حتی برای تماس دارای اختلال بوده واینترنت معمولی آن نیزگاهی‌حتی تادو روزدربرخی نقاط روستابطورکامل قطع بوده است.
تلفنهای ثابت روستاکه ازنوع رادیویی وبیسیم بوده‌نیزبعداز زلزله سال۱۳۹۲تاکنون همچنان به دلایل نامعلومی قطع می باشد،واگذاری خطهای جی اس ام روستایی نیزمتوقف شده است.
واما درباره گیرنده دیجیتال باغان که فقط بابرخی‌ازدستگاههاسازگاری‌داردقصدصحبت نداریم.
بااین اوصاف گزافه نیست اگربگوییم درحق روستای باغان خصوصاً درحوزه ارتباطات وفناوری اطلاعات واقعاکم لطفی شده است.
دراین بین زحمات مسئولین روستااعم ازدهیاری وشورا برای راه اندازی اینترنت پرسرعت در روستای باغان رانبایدنادیده گرفت ولی این نکته رانیزبایددرنظرداشت که چنددرصدازمردم توان خریدامتیازو پرداخت هزینه های آن رادارند؟همچنان که مشخص است بعدازگذشت چندماه ازارائه اینترنت پرسرعت در روستای باغان کاربران آن هنوزشایدبه ۲۰دستگاه نیز نرسیده،درصورتی که اگرامکان استفاده ازخدمات ارتباطی واینترنت اپراتورهای همراه دیگریاتلفن ثابت وجودداشت هرکسی درهروضعیتی می توانست ازآنهااستفاده نماید.درسفری تحقیقاتی به همراه یکی ازنزدیکان که به مدت۲روزدریکی ازروستاهای‌نوارساحلی حضورداشتیم،درفاصله۶کیلومتری(مسافت دقیق باجی پی اس) ازنزدیکترین محل ودردل بیابان براحتی یک تصویر۲مگابیتی درکمتراز۱دقیقه ارسال شدحال آنکه در روستای باغان بدون اتصال به وای فای واینترنت پرسرعت،باداده معمولی حتی درمرکز روستادربیشتر مواقع یک متن وپیام عادی نیزدرشبکه های اجتماعی با تاخیربسیارارسال یادریافت می شود.
بارهامشاهده شده که نبودامکانات فوق در روستای باغان باعث مشکلات وهزینه های زیادی برای مردم روستاشده است.
اینها بخش کوچکی ازمشکلات ارتباطی روستای باغان دربخشICTهستند،کمبودهای بسیارزیاددیگری نیزمتاسفانه دراکثرروستاها بخصوص روستای باغان وجود داردکه درمبحث دیگری به آن می پردازیم.

امیدواریم مسئولین عزیزروستای باغان به صِرف اینکه اینترنت پرسرعت درروستاراه اندازی شده ازتلاش دراین حوزه همچون رایزنی برای وصل تلفنهای ثابت روستا،پوشش آنتن دهی دیگراپراتورهاوبدست‌آوردن امکانات بیشترکوتاهی نکنند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.