آخرین اخبار : 

خاطره

خاطره ای تلخ از زلزله سال ۹۲ بخش شنبه و طسوج

عصربیستم فروردین ماه بود، ساعت ۱۶و۲۰ دقیقه ،در دفتر کارمون باتعدادی از همکاران نشسته بودیم که یکباره زمین زیر پایمان لرزید. با خنده آمیخته با ترس فرار کردیم به بیرون از دفتر. بیرون با همکارا دور هم جمع شده‌ بودیم، که دیدم دونفر از همشهریانی که در همین مجموعه مشغول کار بودند از درب دیگر ساختمان رنگ پریده و مضطرب با سرعت ...