آخرین اخبار : 

قنات باغان

روستای باغان را بهتر بشناسید

باغان سبز؛باغان روستایی است ازتوابع شهرستان دشتی دراستان بوشهر،که درفاصله۸۵کیلومتری شهرخورموج و۲۷کیلومتری شهرشنبه قرارگرفته است. طبق سرشماری رسمی سازمان آمارکشوردرسال۱۳۹۰دارای۳۵۹خانوار و۱۴۷۸نفرجمعیت میباشدکه ازاین تعداد۷۰۷نفرزن و۷۷۱نفرمرد میباشد.(سرشماری رسمی مرکزآمار ایران) علت نامگذاری روستای باغان به این نام به دلیل وجودمرکبات وباغات فراوان ازجمله لیموترش ودرختان نخل درقدیم که اکثرمردم منطقه جنوب بامعضل خشکسالی وقحطی روبروبوده اندمی باشد. روستای باغان دارای ۱۱رشته قنات است ...